ของหวาน

Dessert

บัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อน

80.-
Taro ball in coconut milk soup.

ทับทิมแก้ว

80.-
Mock Pomegranate in Coconut Syrup.

สละลอยแก้ว

80.-
Salacca in syrup.

เงาะลอยแก้ว

80.-
Rambutan in syrup.